Päivölä Student Innovation Lab

-

Ideoim­me ja toteu­tam­me tilauk­ses­ta ohjel­mis­to­pro­jek­te­ja. Esi­merk­ke­jä alois­tam­me ovat fysi­kaa­li­nen las­ken­ta, pro­to­tyyp­päys, mate­maat­ti­nen mal­lin­nus ja ohjel­mis­to­jen kehittäminen.

-