USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Rekis­te­röi­ty­nee­nä käyt­tä­jä­nä voit lisä­tä kek­sin­tö­si sivus­tol­le ja kir­joit­taa kek­sin­nöl­le­si syn­ty­ta­ri­nan. Voit lisäk­si kir­joit­taa aihee­seen liit­ty­viä lyhyi­tä tari­noi­ta sivus­ton Tari­nat-osion blo­giin.

Ohei­sees­ta pai­nik­kees­ta ladat­ta­va PDF-doku­ment­ti sisäl­tää yksi­tyis­koh­tai­set ja kuvi­te­tut ohjeet, jois­sa on myös esi­tet­ty mui­den sisäl­tö­jen lisää­mi­nen sivustolle.

Teks­tit ja aineis­tot hyväk­sy­tään yllä­pi­don toi­mes­ta ennen jul­kai­sua. Jos kek­sin­nön lisää­mi­ses­tä on kulu­nut useam­pia päi­viä, ota yhteyt­tä yllä­pi­tä­jiin, jot­ta asi­aa voi­daan tut­kia tarkemmin.

Ensin sinun pitää rekis­te­röi­tyä kek­si­jäk­si. Kek­sin­töä lisät­täes­sä tar­vi­taan seu­raa­vat tiedot:

 1. kek­sin­nön nimi
 2. kek­si­jän yhteystiedot
 3. kek­sin­nön lyhyt kuvaus teks­ti (max. 500 merkkiä)
 4. vähin­tään yksi kuva (enim­mil­lään viisi)
 5. videon You­tu­be-link­ki (ei pakollinen)
 6. syn­ty­ta­ri­na (voi­daan kir­joit­taa jälkikäteen)

Jot­ta voit luo­da uuden yhteis­työ­kump­pa­nin, täy­tyy sinun ensin rekis­te­röi­tyä käyt­tä­jäk­si. Rekis­te­röi­dyt­tyä­si pää­set yhteis­työ­si­vul­ta luo­maan uuden ilmoi­tuk­sen koulullesi.

Haluatko lisätä keksinnön?

Lataa tar­kat ohjeet täältä

Tääl­tä pää­set lisää­mään oman keksintösi!

ANNA PALAUTETTA


  Haluatko lisätä keksinnön?

  Lataa tar­kat ohjeet täältä

  Tääl­tä pää­set lisää­mään oman keksintösi!