IDEOINTI

Idean saa­tua­si kan­nat­taa se heti kir­joit­taa tai piir­tää pape­ril­le tai säh­köi­seen muo­toon. Kat­ta­vat muis­tiin­pa­not ovat myös pro­ses­sia hel­pot­ta­va väli­ne, jot­ta sinun ei tar­vit­se yrit­tää pitää kaik­kea mie­les­sä­si. Täl­löin voit aina pala­ta muis­tut­ta­maan mie­lee­si idean pää­koh­dat, jot­ta ne eivät unoh­du. Lisäk­si olet samal­la luo­nut ensim­mäi­sen kon­kreet­ti­sen vedok­sen ideas­ta­si ja voit hyö­dyn­tää sitä seu­raa­via vai­hei­ta aja­tel­len. Idean kehit­tyes­sä on tär­keä muis­taa tal­let­taa eri ver­siot ja suun­ni­tel­mat, jot­ta voit myös tar­vit­taes­sa pala­ta taak­se­päin aiem­paan versioon.

MARKKINATUTKIMUS

Heti kek­sin­nön tai inno­vaa­tion alku­vai­hees­ta läh­tien pitää muis­taa tuot­teen kau­pal­li­nen puo­li. Jokai­sen tuot­teen menes­tyk­sen takaa sen näky­mi­nen asiak­kail­le sekä kau­pal­li­set tahot, jot­ka otta­vat tuot­teen vali­koi­miin­sa. Onkin siis kek­sin­nön kan­nal­ta elin­tär­ke­ää huo­mioi­da sen kau­pal­lis­ta­mi­nen heti alus­ta pitäen. Tätä var­ten kan­nat­taa teh­dä taus­ta­työ­tä mark­ki­na­tut­ki­muk­sel­la mm. ver­kos­sa sekä eri­tyi­ses­ti tar­kis­taa patent­ti ja rekis­te­ri­hal­li­tuk­sen sivuil­ta löy­tyy­kö siel­tä vas­taa­via tuotteita. 

Jos tuo­tet­ta ei löy­dy mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus­ta teh­des­sä tai patent­ti­re­kis­te­ris­tä etsi­mäl­lä, voit onni­tel­la itseä­si! Sinul­la saat­taa olla uuden kau­pal­li­sen menes­tyk­sen avai­met kädes­sä­si. Jos tuo­te on kui­ten­kin jo kek­sit­ty, kan­nat­taa miet­tiä, min­kä takia se ei vält­tä­mät­tä menes­ty­nyt ja voit­ko näi­den tie­to­jen poh­jal­ta teh­dä paran­nuk­sia tuotteeseen.

Ota myös­kin huo­mioon, että jos kysei­nen idea on jo paten­toi­tu et voi paten­toi­da itse saman­lais­ta tuo­tet­ta tai teh­dä sii­tä kau­pal­lis­ta kek­sin­töä patent­ti­suo­jan vuoksi.

SUOJAUS

Heti kek­sin­nön alku­vai­hees­sa idea kan­nat­taa suo­ja­ta, jot­ta muut toi­mi­jat eivät pää­se hyö­ty­mään talou­del­li­ses­ti sinun luo­mas­ta ideas­ta­si. Tätä var­ten PRH (Patent­ti ja rekis­te­ri­hal­li­tus) tar­jo­aa mm. Hyö­dyl­li­syys­mal­li ‑suo­jaus­ta, jol­la idean perus­toi­min­non saa suo­jat­tua omaan käyt­töön­sä: PRH:n Hyö­dyl­li­syys­mal­li

Tuot­teen suo­jaus on elin­tär­ke­ää kek­si­jän kan­nal­ta. On usei­ta suu­ry­ri­tyk­siä, joil­la on rajat­to­mas­ti resurs­se­ja käy­tet­tä­vis­sään. Jos nämä toi­mi­jat saa­vat tuot­tee­si tie­dot, voi­vat he tou­teut­taa sen heti isol­la volyy­mil­la ja kerä­tä sii­tä suu­ret voitot.Tämän tilan­teen vält­tä­mi­sek­si on luo­tu patent­ti- ja hyö­dyl­li­syys­mal­li­suo­ja, jol­la suo­jaat tuot­teen, ettei sil­lä voi­da teh­dä kau­pal­lis­ta hyö­tyä ennen omaa suostumustasi.

Ennen paten­tin hakua kan­nat­taa sel­vit­tää mak­sut­to­mis­ta tie­to­kan­nois­ta onko saman­lais­ta patent­tia ole­mas­sa ja onko tuo­te uusi. Täl­läi­nen tie­to­kan­ta on esi­mer­kik­si Espacenet.

Aina ei kui­ten­kaan kan­na­ta aja­tel­la pahin­ta, sil­lä ker­to­mal­la ideas­ta­si muil­le saa­tat löy­tää uusia yhteistyökumppaneita.

Link­ke­jä mui­hin ilmai­siin tie­to­kan­toi­hin löy­dät täl­tä PRH:n sivul­ta

Salas­sa­pi­to­so­pi­muk­set ovat nyky­ai­kaa ja usein pro­jek­tin yhdey­des­sä on vält­tä­mä­tön­tä pal­jas­taa luot­ta­muk­sel­lis­ta tie­toa. Luo­vut­ta­va osa­puo­li halu­aa usein näis­sä tilan­teis­sa vakuuk­sia, jot­ta luot­ta­muk­sel­li­set tie­dot pide­tään salassa.

Lataa Kek­sin­tö­sää­tiön salassapitosopimus 

RAHOITUS

Kek­sin­nön teke­mi­nen kus­tan­taa aina huo­mat­ta­van mää­rän rahaa. On otet­ta­va huo­mioon aika, jon­ka olet käyt­tä­nyt kek­sin­nön suun­nit­te­luun sekä val­mis­tuk­seen. Tämän lisäk­si myös huo­mioi­ta­va alku­pää­oma, jon­ka tuot­teen vie­mi­nen suu­rel­la volyy­mil­lä mark­ki­noil­le kus­tan­taa. Tätä var­ten kan­nat­taa käy­dä neu­vot­te­le­mas­sa eri taho­jen kans­sa mah­dol­li­ses­ta rahoi­tuk­ses­ta, jol­la kus­tan­nuk­set katetaan.

Ylei­sem­min rahoi­tuk­ses­sa on kyse lai­na­no­tos­ta toi­sel­ta yri­tyk­sel­tä ja tuot­to­jen mukaan sinun täy­tyy pys­tyä mak­sa­maan rahoi­tet­tu osuus takai­sin sovit­tu­na ajan­jak­so­na. On myös mah­dol­lis­ta, että bis­ne­sen­ke­lit läh­te­vät rahoit­ta­maan kek­sin­töä osta­mal­la tie­tyn osuu­den yrityksestäsi.

Prototyyppi ja 0–sarja

Kun ideas­ta on luo­tu sel­keä suun­ni­tel­ma ja se on suo­jat­tu, kan­nat­taa aloit­taa teke­mään ideas­taan kon­kre­ti­aa. Ensim­mäi­nen askel on luo­da pro­to­tyyp­pi, jol­la havain­nol­lis­te­taan sekä tes­ta­taan tuot­teen omi­nai­suuk­sia. Pro­to­tyy­pin luo­mi­ses­sa aut­ta­vat useat pai­kal­li­set tahot, joi­hin kan­nat­taa olla suo­raan yhtey­des­sä. He aut­ta­vat pro­to­tyy­pin teke­mi­ses­sä ja lisäk­si heil­tä löy­tyy ammat­ti­tai­toa mm. tuot­teen jat­ko­suun­nit­te­lun kanssa.

0 – sar­jal­la tar­koi­te­taan ensim­mäis­tä sar­jaa kek­sin­nös­tä, joka tuo­te­taan mas­sa­tuo­tan­to­na. 0‑sarja tuo­te­taan yleen­sä rahoi­tuk­sen löy­dyt­tyä. Täs­sä vai­hees­sa kek­sin­töä tuo­te­taan kym­me­niä tai sato­ja kap­pa­lei­ta, joil­la voi­daan tes­ta­ta kau­pal­lis­ta kiin­nos­tus­ta kek­sin­töä koh­taan. 0 – sar­jan tar­koi­tuk­se­na on myös­kin tes­ta­ta kek­sin­nön sovel­tu­vuus mas­sa­tuo­tan­toon ja saa­tua tie­toa käy­te­tään hyö­dyk­si jat­ko­ke­hi­tyk­ses­sä. Täs­sä vai­hees­sa siis huo­ma­taan suu­rim­mat ongel­mat, jot­ka rat­kai­se­mal­la voi­daan jat­kos­sa tuot­taa vie­lä­kin isom­pia sar­jo­ja tehokkaammin.

Kun ensim­mäi­nen sar­ja on myy­ty asiak­kail­le, kan­nat­taa asiak­kai­den koke­muk­sia kerä­tä ja kuun­nel­la jat­ku­vas­ti. He ovat nii­tä, jot­ka ovat tuot­teen halun­neet ja osta­neet, joten hei­dän koke­muk­sen­sa ovat elin­tär­keä tietolähde.

0 – sar­jas­ta kerät­ty­jen koke­mus­ten, asia­kas­pa­laut­tei­den ja omien ideoi­den poh­jal­ta on hyvä läh­teä vie­mään tuo­tet­ta eteen­päin. Ota kek­sin­tö­si siis vie­lä ker­ran suun­nit­te­lu­pöy­däl­le ja muok­kaa sii­tä vie­lä­kin val­miim­pi tuo­te ennen vii­meis­tä vaihetta.

Prototyyppi 

Pro­to­tyyp­pi on ensim­mäi­nen kon­kreet­ti­nen tuo­te, jota näyt­tä­mäl­lä muil­le voit myös­kin löy­tää yhteis­työ­kump­pa­nei­ta itsellesi.

0 – sarja 

0 – sar­ja on kek­sin­nön ensim­mäi­nen mas­sa­tuo­tan­to­na tuo­tet­tu sarja. 

Markkinointi

Mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää kek­sin­nön kau­pal­lis­ta­mi­ses­sa. Kan­nat­taa siis alkaa miet­ti­mään hyvis­sä ajoin, ennen kek­sin­nön lan­see­raus­ta, kuin­ka kek­sin­tö näkyy kulut­ta­jil­le. Media on tuot­teen lan­see­rauk­ses­sa elin­tär­keäs­sä roo­lis­sa, joten suun­nit­te­le mark­ki­noin­ti­si huo­lel­la. Mark­ki­noi­daan­ko tuo­tet­ta pus­ka­ra­diol­la, sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, leh­ti ja tv – mai­nok­sil­la vai jol­lain muul­la taval­la. Täs­sä asias­sa aut­taa oma-aloit­tei­nen tut­ki­mi­nen mark­ki­noin­nis­ta tai pai­kal­li­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to. Myös 0‑sarjan tuot­tei­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää mark­ki­noin­nis­sa. Lähet­tä­mäl­lä tuot­tei­ta sosi­aa­li­sen median näky­vil­le toi­mi­joil­le tai käy­mäl­lä itse esit­te­le­mäs­sä tuo­tet­ta medial­le, saa­daan näky­vyyt­tä, jol­la herät­tää mah­dol­lis­ten asiak­kai­den kiinnostus.

Kaupallistaminen

Kek­sin­nön koko elin­kaa­ren ajan, kan­nat­taa pitää mie­les­sä sen kau­pal­lis­ta­mi­nen ja hou­kut­te­le­vuus. Kysy itsel­tä­si koko polun ajan, onko täs­tä kek­sin­nös­tä tuot­ta­maan tar­peek­si lii­ke­vaih­toa ja mil­lä tavoin. Kun näyt­tää sil­tä, että pro­to­tyyp­pi on toi­mi­va ja sii­tä voi­daan alkaa teh­dä kau­pal­lis­ta tuo­tet­ta, on mie­tit­tä­vä muun muas­sa seu­raa­via asioita:

Jakeluverkostot – Teetkö itse vai tuotatko alihankkijoilla?

Itse tuot­ta­mal­la val­mis­tus­kus­tan­nuk­sia voi­daan saa­da pol­jet­tua alas jos odo­te­taan, että tuot­teel­la ei sen elin­kaa­ren alus­sa ole kovin suur­ta kysyn­tää. Auto­tal­liin tai vuo­krat­tuun hal­li­ti­laan perus­tet­tu val­mis­tus­lin­jas­to vaa­tii pie­nen alkuin­ves­toin­nin, mut­ta itse teke­mäl­lä sääs­tää työn­te­ki­jäl­le mak­set­ta­vis­sa palk­ka­kus­tan­nuk­sis­sa. Jos odo­tat, että tuo­tet­ta ale­taan myy­mään hur­jia mää­riä kan­nat­taa yhteis­työ­kump­pa­nik­si ottaa ali­hank­ki­ja. Ali­hank­ki­ja­na voi toi­mia esim. pai­kal­li­nen yri­tys, joka tuot­taa mas­sa­na kek­sin­töön tar­vit­se­ma­si osat ja mate­ri­aa­lit. Kokoon­pa­non voit täs­sä­kin tapauk­ses­sa teh­dä kus­tan­nus­ten pie­nen­tä­mi­sek­si itse. Jot­ta sai­sit koko­nais­ku­van kum­pi tapa on kan­nat­ta­va, kan­nat­taa teh­dä las­kel­mia tuot­teen ole­te­tus­ta mark­ki­na­hin­nas­ta ja tar­kas­tel­la kus­tan­nus­ten osuut­ta. Täs­sä asias­sa löy­dät apua Yri­tys­tul­kin verkkosivuilta.

Lisensointi

Lisen­soin­nin avul­la ulkois­tat tuot­teen kau­pal­li­sen puo­len koko­naan toi­sel­le yri­tyk­sel­le. Käy­tän­nös­sä suun­ni­tel­ma­si poh­jal­ta toi­nen yri­tys voi halu­tes­saan alkaa val­mis­ta­maan tuo­tet­ta­si sekä hoi­ta­maan mark­ki­noin­nin ja myyn­nin omien kana­vien­sa kaut­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa sinul­le kuu­luu yri­tyk­sen kans­sa teh­dyn sopi­muk­sen mukai­nen kor­vaus jokai­ses­ta myy­dys­tä tuotteesta.

Vii­mei­se­nä vai­hee­na kek­sin­nön polus­sa on tuot­teen jul­kai­se­mi­nen mark­ki­noil­le. Täs­sä vai­hees­sa sinul­la tulee olla tuo­te val­miis­sa muo­dos­sa, ja omat tuo­tan­to­lin­jas­tot (tai ali­han­kin­ta) val­mii­na tuot­ta­maan tuo­tet­ta tar­vit­taes­sa suu­ria­kin mää­riä. Kun nämä osa-alu­eet ovat kun­nos­sa, voit aloit­taa tuot­teen lanseerauksen.

Kauppaketjuilla 

kuten S- ryh­mäl­lä ja K ‑ryh­mäl­lä on val­miit myyn­ti­ket­jut, joi­hin kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti olla yhtey­des­sä oman tuot­tee­si kanssa. 

Verkkokauppa 

on lii­ke­toi­min­ta­na suh­teel­li­sen kus­tan­nus­te­ho­kas­ta nyky­ai­ka­na. Voit perus­taa oman verk­ko­kau­pan tai myy­dä tuo­tet­ta mui­den verk­ko­kaup­pa toi­mi­joi­den kautta. 

Yrityskummit 

tuke­vat sinua mark­ki­noil­le mene­mi­ses­sä. Ole siis hei­hin yhtey­des­sä, jos koet epä­var­muut­ta. (yrityskummit.fi)