Yhteistyö

  • Yhteis­työs­sä
  • KEKE ry Jäsenyhdistykset

Patenttitoimisto Leitzinger 

Leitzin­ger on toi­mi­nut yksi­tyis­ten kek­si­jöi­den tuke­na jo yli 80 vuo­den ajan.
Näi­den vuo­sien aika­na olem­me aut­ta­neet kek­si­jöi­tä monen­lai­sis­sa ongel­mis­sa liit­tyen ideoi­den eteen­päin­vie­mi­seen ja kau­pal­lis­ta­mi­sen mahdollistamiseen.
Meil­lä on pit­kä koke­mus eri­tyi­ses­ti patentti‑, tavaramerkki‑, malli‑, hyö­­dyl­­li­­syys­­mal­­li- sekä tuo­te­vää­ren­nö­s­asioi­den hoitamisesta.

Mie­les­täm­me jokai­sel­la yksi­tyi­sel­lä kek­si­jäl­lä on oikeus mah­dol­li­suu­teen tul­la kuul­luk­si. Sik­si tar­joam­me­kin aina mak­sut­to­man ensi­ta­paa­mi­sen. Lisäk­si olem­me rää­tä­löi­neet pal­ve­lui­tam­me kek­si­jöil­le sopi­vik­si. Esi­mer­kik­si pal­ve­lum­me ”Lou­nas kek­si­jäl­le” mah­dol­lis­taa asian­tun­ti­joi­dem­me käy­tön ennus­tet­ta­val­la kiin­teäl­lä hin­nal­la ilman pii­lo­kus­tan­nuk­sia. Kek­sin­nön uutuus­sel­vi­tys, patent­ti­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­nen, hake­mus­mak­su, väli­pää­tös­ten käsit­te­ly, jul­kai­su­mak­sut, vuo­si­mak­sut — kaik­ki sisältyvät!

Kat­so myös muut pal­ve­lu­pa­ket­tim­me www.iprshop.fi

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin jutel­laan lisää.

Jor­ma Leitzinger
Leitzin­ger Oy
0400 437811
jorma.leitzinger@leitzinger.fi
www.leitzinger.fi

Tampereen Aikuis­koulutus­keskus TAKK 

-

Tam­pe­reen Aikuis­kou­lu­tus­kes­kus TAKK on monia­lai­nen amma­til­li­nen kou­lut­ta­ja ja työ­elä­män kehit­tä­jä. Vuo­sit­tain TAK­Kis­sa opis­ke­lee yli 13 000 aikuis­ta. Vali­koi­mas­sa on amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta yli 20 ammat­tia­lal­ta. Yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le on tar­jol­la jous­ta­vat ja yksi­löl­li­set hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen ja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen pal­ve­lut. TAKK on auki ympä­ri vuo­den eli meil­lä opis­kel­laan myös kesällä.

Lisä­tie­dot: www.takk.fi

Yhteys­hen­ki­lö

Yri­tys­pal­ve­lu­joh­ta­ja
Olli-Pek­­ka Tuomi

puh. 044 7906 230
olli-pekka.tuomi@takk.fi

Päivölä Student Innovation Lab 

-

Ideoim­me ja toteu­tam­me tilauk­ses­ta ohjel­mis­to­pro­jek­te­ja. Esi­merk­ke­jä alois­tam­me ovat fysi­kaa­li­nen las­ken­ta, pro­to­tyyp­päys, mate­maat­ti­nen mal­lin­nus ja ohjel­mis­to­jen kehittäminen.

Valkeakosken ammattiopisto 

-

Kou­lu­tus­aloi­na VAA­Os­sa ovat tek­nii­kan ja lii­ken­teen ala, matkailu‑, ravit­­se­­mis- ja talous­a­la, sosiaali‑, ter­­veys- ja lii­­kun­­ta-ala, yhteiskuntatieteiden‑, lii­ke­ta­lou­den ja hal­lin­non ala sekä luon­non­tie­tei­den ala.

VAAO toi­mii aktii­vi­ses­ti yhteis­työs­sä yri­ty­se­lä­män kanssa.

Yhdi­tysPaik­ka­kun­taYhteys­hen­ki­löSäh­kö­pos­tio­soi­te
Salon Alu­een Tuo­te­ke­hit­tä­jät ryHalik­koTau­no Halonentauno.halonen@gmail.com
Työ­suh­de­kek­si­jät RyHel­sin­kiEero Lohi­kos­kityosuhde.keksijat@nbl.fi
Ete­lä-Hämeen Kek­si­jät RyHyvin­kääMii­ka Lundinmiika.lundin@kolumbus.fi
Ylä-Savon Tuot­ta­van Luo­vuu­den Seu­ra ryIisal­miVei­jo Rönkköveijo.ronkko@finnomec.fi
Kai­nuun Kek­si­jät ryKajaa­ni
Poh­jan­maan Tuo­te­ke­hi­tys-ja Inno­vaa­tio­yh­dis­tys ryKok­ko­laKale­vi Hakalakalevi.hakala@anvianet.fi
Kymen Inno­vaa­tio­yh­dis­tys ryKot­kaMark­ku Merovuomarkku.merovuo@gmail.com
Savon Kek­si­jät ryKuo­pioJor­ma Komulainenjorma.komulainen@savonkeksijat.fi
Suo­men Kek­si­jäi­nyh­dis­tys ryKyl­mä­läVil­le Widingville.widing@gmail.com
Kar­ja­lan Kek­si­jät ryLap­peen­ran­taJuha­ni Juopperipuheenjohtaja@karke.fi
Kes­ki-Suo­men Kek­si­jät ryLauk­ka­vir­taVil­jo Pasanenviljo.pasanen@gmail.com
Poh­jois-Kar­ja­lan Kek­si­jät ryLeh­moVei­jo Kareinenveijo.vaakanainen@telemail.fi
Turun Idea- ja Tuo­te­suun­nit­te­li­jat ry (ent. )Lie­laxMark­ku Järvinenmarkku.jarvinen@parnet.fi
Lah­den Seu­dun Tuo­te­suun­nit­te­li­jat ryNas­to­laHan­nu Lahtihannu.lahti@mecadoy.com
Joki­laak­so­jen Kek­si­jät ryNiva­laMat­ti Puranenmatti.puranen@nihak.fi
Län­si-Uuden­maan Tuo­te­ke­hi­tys- ja Inno­vaa­tio­yh­dis­tys ryNum­me­lakari.viherlahti@polarhealth.fi
Poh­jois-Suo­men Kek­si­jät ryOuluSep­po Veikanmaaseppo.veikanmaa@outel.fi
Sata­kun­nan Kek­si­jät ry (Sat­ke ry)PoriYrjö Rin­ta-Joup­piyrjo.rinta-jouppi@kolumbus.fi
Ete­lä-Savon Kek­si­jät ryRis­tii­naErk­ki Rantalainenerkki.rantalainen@supponor.com
Savon­lin­nan Kek­si­jät rySavon­lin­naRei­no Eronenreino.eronen@top-reino.fi
Pir­kan­maan Kek­sin­nöt ryTam­pe­reIlk­ka Niiranenilkka.niiranen1@gmail.com
Idé­re­surs rfTol­kisPet­ri Peltonenpetripmail-math@yahoo.fr
Lou­nais-Suo­men Kek­si­jät ryTur­kuideayhdistys@gmail.com
Quin-Suo­mi ryTur­kuKirs­ti Pakkalakirsti.pakkala@gmail.com
Hel­sin­gin Kek­si­jät HEKE ryVan­taaMat­ti Vesterinenmatti.vesterinen@saunalahti.fi
Var­kau­den Kek­sin­nöt ryVar­kausJor­ma Honkanenjorma.honkanen@kolumbus.fi