Tietosuoja

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään vain ennal­ta mää­rät­tyi­hin tar­koi­tuk­siin, jot­ka ovat seu­raa­vat: Asia­kas­suh­teen hoitaminen

Käsittelyn kesto

Hen­kiö­tie­to­ja käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti niin kau­an, kuin asiak­kuus on voimassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tie­to­ja ei pää­sään­töi­ses­ti luo­vu­te­ta mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin keksinnot.fi:n ulko­puo­lel­le. Saa­tam­me luo­vut­taa hen­ki­lö­tie­to­ja vain, jos mei­tä vaa­di­taan niin teke­mään lais­sa tai jos olet rik­ko­nut käyttöehtojamme. 

Henkilötietojen käsittelijät

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­lee pel­käs­tään Keksinnot.fi ja sen alai­set työntekijät.

Linkit

Kun käy­tät net­ti­si­vua, osa lin­keis­tä voi joh­taa sinut pois sivul­tam­me. Emme ole vas­tuus­sa mui­den sivus­to­jen tie­to­suo­ja­käy­tän­nöis­tä ja kan­nus­tam­me jokais­ta luke­maan hei­dän tie­to­suo­ja­se­los­teen ennen käyt­töä. Sivus­tom­me käyt­tää Jet­pack ana­ly­soin­tia, jol­la kerääm­me tie­to­ja kävijöistä..

Poisto-oikeus

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyy­tää tie­to­jen­sa pois­ta­mis­ta, jos tie­to­jen käsit­te­ly ei ole tar­peen. Käsit­te­lem­me pois­to pyyn­nön, jon­ka jäl­keen joko pois­tam­me tie­dot tai ilmoi­tam­me perus­tel­lun syyn, mik­si tie­to­ja ei voi­da poistaa.

Kysymykset ja yhteistiedot

Mikä­li haluat oikais­ta, muo­ka­ta tai pois­taa hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja tai teh­dä vali­tuk­sen – ota yhteyt­tä Pauli@keksinnot.fi