Patenttitoimisto Leitzinger

Leitzin­ger on toi­mi­nut yksi­tyis­ten kek­si­jöi­den tuke­na jo yli 80 vuo­den ajan.
Näi­den vuo­sien aika­na olem­me aut­ta­neet kek­si­jöi­tä monen­lai­sis­sa ongel­mis­sa liit­tyen ideoi­den eteen­päin­vie­mi­seen ja kau­pal­lis­ta­mi­sen mahdollistamiseen.
Meil­lä on pit­kä koke­mus eri­tyi­ses­ti patentti‑, tavaramerkki‑, malli‑, hyö­dyl­li­syys­mal­li- sekä tuo­te­vää­ren­nö­s­asioi­den hoitamisesta.

Mie­les­täm­me jokai­sel­la yksi­tyi­sel­lä kek­si­jäl­lä on oikeus mah­dol­li­suu­teen tul­la kuul­luk­si. Sik­si tar­joam­me­kin aina mak­sut­to­man ensi­ta­paa­mi­sen. Lisäk­si olem­me rää­tä­löi­neet pal­ve­lui­tam­me kek­si­jöil­le sopi­vik­si. Esi­mer­kik­si pal­ve­lum­me ”Lou­nas kek­si­jäl­le” mah­dol­lis­taa asian­tun­ti­joi­dem­me käy­tön ennus­tet­ta­val­la kiin­teäl­lä hin­nal­la ilman pii­lo­kus­tan­nuk­sia. Kek­sin­nön uutuus­sel­vi­tys, patent­ti­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­nen, hake­mus­mak­su, väli­pää­tös­ten käsit­te­ly, jul­kai­su­mak­sut, vuo­si­mak­sut — kaik­ki sisältyvät!

Kat­so myös muut pal­ve­lu­pa­ket­tim­me www.iprshop.fi

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin jutel­laan lisää.

Jor­ma Leitzinger
Leitzin­ger Oy
0400 437811
jorma.leitzinger@leitzinger.fi
www.leitzinger.fi