Tampereen Aikuis­koulutus­keskus TAKK

-

Tam­pe­reen Aikuis­kou­lu­tus­kes­kus TAKK on monia­lai­nen amma­til­li­nen kou­lut­ta­ja ja työ­elä­män kehit­tä­jä. Vuo­sit­tain TAK­Kis­sa opis­ke­lee yli 13 000 aikuis­ta. Vali­koi­mas­sa on amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta yli 20 ammat­tia­lal­ta. Yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le on tar­jol­la jous­ta­vat ja yksi­löl­li­set hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen ja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen pal­ve­lut. TAKK on auki ympä­ri vuo­den eli meil­lä opis­kel­laan myös kesällä.

Lisä­tie­dot: www.takk.fi

Yhteys­hen­ki­lö

Yri­tys­pal­ve­lu­joh­ta­ja
Olli-Pek­ka Tuomi

puh. 044 7906 230
olli-pekka.tuomi@takk.fi

-