1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Taikofon® FeelSound…

Taikofon® FeelSound Player

Ääni ei ole ainoas­taan sitä mitä kuu­lem­me. Sen voi tun­tea ja sen voi­mas­ta voi rau­hoit­tua. Flexound Sys­tem­sin inno­va­tii­vi­nen Tai­ko­fon® Feel­Sound Player – ääni­tun­tu­ma­soi­tin- vie kuun­te­li­jan­sa ainut­laa­tui­seen moniais­ti­seen kuuntelukokemukseen.

Tai­ko­fon® Feel­Sound Playe­rin paten­toi­dun tek­no­lo­gian, Flexound® Xpe­rience, avul­la voit sekä kuul­la että tun­tea äänen täy­sin uudel­la häm­mäs­tyt­tä­väl­lä taval­la. Soi­tin yhdis­tää sekä musiik­ki- että vibroa­kus­ti­sen tera­pian hyö­dyt. Se väräh­te­lee musii­kin, ääni­kir­jan tai eri­lais­ten sovel­luk­sien, kuten luon­no­nää­nien tah­dis­sa. Kuun­te­lu­ko­ke­mus syn­tyy sekä äänes­tä että eri­tyi­ses­ti mata­la­taa­jui­sen musii­kin tuo­man ääni­vä­räh­te­lyn kaut­ta tun­toais­ti­muk­se­na. Aivo­tut­ki­muk­sien perus­teel­la tie­de­tään, että musii­kin tuot­ta­ma mie­li­hy­vä liit­tyy muun muas­sa kes­kus­her­mos­ton välit­tä­jä­ai­nee­na toi­mi­vaan dopa­mii­niin. Musii­kin avul­la voi­daan lie­vit­tää muis­ti­sai­rau­den oirei­ta ja kun­tout­taa aivo­ja tehok­kaas­ti veren­kier­to­häi­riön jälkeen.

Tai­ko­fon® Feel­Sound Playe­rin ääni­si­säl­tö tulee isän­tä­lait­tees­ta, kuten äly­pu­he­li­mes­ta, table­tis­ta, MP3 soit­ti­mes­ta tai muus­ta musii­kin­tois­to­lait­tees­ta joko Blue­tooth-yhtey­del­lä tai audio­kaa­pe­lin (AUX) kaut­ta. Sopi­va ääni­si­säl­tö joko ren­tout­taa tai vir­kis­tää. Ääni­ma­te­ri­aa­lia isän­tä­lait­tee­seen voi lada­ta inter­ne­tis­tä ja esim. kuun­nel­la vaik­ka Spotifysta.

Tai­ko­fon® Feel­Sound Player on saa­ta­vil­la verk­ko­kau­pas­ta http://taikofon.fi/kauppa

Kek­si­jä: Heli-Anne Rupponen

Lue lisää keksintöjen synnystä