1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. ClimbStation kiipeilyseinä

ClimbStation kiipeilyseinä

Auto­ma­ti­soi­tu kii­pei­ly­sei­nä ClimbS­ta­tion mah­dol­lis­taa kii­pei­ly­har­joit­te­lun pie­nes­sä tilassa.

Joy­ri­de Games Oy on jo vuo­des­sa 2004 asti panos­ta­nut tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja työs­tä­nyt rul­laa­van kii­pei­ly­pin­nan ideas­ta mah­dol­li­sim­man äly­käs­tä har­joit­te­lu­lai­tet­ta kan­sain­vä­li­seen jake­luun liikunta‑,hyvinvointi, tapah­tu­ma- ja mark­ki­noin­tia­lan yri­tyk­sil­le. Kal­lis­tu­va ja rul­laa­va kii­pei­ly­sei­nä sopii ympä­ri­vuo­ti­seen laji­har­joit­te­lul­le ja haus­kan­pi­toon. Climbs­ta­tio­nin avul­la voit kii­ve­tä vapaas­ti ilman val­jai­ta ja vaik­ka niin “kor­keal­le” kuin jak­sat. Voit myös suun­ni­tel­la eri­lai­sia kii­pei­ly­reit­te­jä ja kal­lis­tus­pro­fii­le­ja vapaas­ti kal­lis­tusa­lu­eel­la 15 — 45 astet­ta. Climbs­ta­tion kii­pei­ly tapah­tuu ilman val­jai­ta ja köysiä.

Suu­ri har­ras­tus pie­nes­sä tilas­sa. ClimbS­ta­tion tar­vit­see vain noin 8 neliön toi­min­ta­ti­lan. Lai­te on siir­rel­tä­vis­sä omil­la pyö­ril­lään ja kul­je­tet­ta­vis­sa perä­kär­ryn avul­la. ClimbS­ta­tion voi­daan tes­ta­ta vaik­ka­pa vain muu­ta­man kuu­kau­den, jol­loin lait­teen tuo­mat hyö­dyt voi­daan kokea ilman suu­ria investointeja.

Omi­nai­suu­det:

150 cm leveä ja 6,5 met­riä pit­kä kii­pei­ly alue. (kii­pei­ly­hih­na) — Suu­rin mah­dol­li­nen kii­pei­ly­no­peus on 17 met­riä minuu­tis­sa, Sää­det­tä­vis­sä Vaa­tii noin 200cm x 400cm lat­tia­pin­ta-alaa ja noin 4 met­rin korkeuden

K.E.R.S (Kine­tic Ener­gy Reco­ve­ry Sys­tem) Ener­gian tal­teen­ot­to kiipeilystä
Näyt­tää ajan, etäi­syy­den, tason ja kalo­ri­ku­lu­tuk­sen, sekä meneil­lään ole­van kallistuskulman
10 ohjel­moi­ta­vis­sa ole­vaa auto­maat­tis­ta kii­pei­ly­ta­soa ja manu­aa­li­nen kallistuskulma
Alhai­nen vir­ran­ku­lu­tus (2 A / 24V)
Auto­maat­ti­nen käyn­nis­ty­mi­nen kii­pei­lys­tä (hyvä eri­tyi­ses­ti tapahtumissa)
Kolik­ko, sala­sa­na tai äly­kort­ti suo­jaus toi­min­ta lisävarusteena
360 astet­ta kään­ty­vät ja kor­keus sää­det­tä­vät ren­kaat hel­pot­ta­vat lait­teen siirtelyä
Pai­no noin 900 kiloa

Lue lisää keksintöjen synnystä