1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Copymag –…

Copymag – Magneettinen paperipidike

Copy­mag – Mag­neet­ti­nen paperipidike
Kiin­ni­tä min­ne haluat. Irroi­ta tei­pin suo­ja­pa­pe­ri ja kiin­ni­tä Copy­mag halua­maa­si paik­kaan. Lai­ta pape­ri mag­nee­tien väliin ja val­mis­ta tuli. Pitää jopa 5–7 pape­ria. Help­po vaih­taa pape­ri. Erin­omai­nen esim. ruo­ka­lis­toil­le, piir­rus­tuk­sil­le, varas­toon jne…

Wonderwell’s Ky – Pal­kit­tu koti­mai­nen valmistaja.
Wonderwell’s on perus­tet­tu vuon­na 2000 ja Wonderwell’s tava­ra­merk­ki rekis­te­röi­tiin. Sii­tä läh­tien olem­me tasai­ses­ti saa­neet nimeä yri­tyk­se­nä jon­ka tuot­teis­sa on aina jotain uut­ta ja käy­tän­nöl­lis­tä. Uutuus ja kek­sin­nöl­li­syys ovat­kin meil­le itsei­sar­vo­ja kos­ka tuo­tei­deal­le voi saa­da paten­tin ainoas­taan sil­loin kun se on uusi ver­rat­tu­na ole­mas­sa ole­viin tuot­tei­siin. Kehit­tä­mäm­me tuot­teet ovat saa­neet ystä­viä jo yli kym­me­nes­sä maassa.

Vuon­na 2005 meil­le myön­net­tiin Suo­ma­lai­sen Työn Lii­ton Kul­tai­nen Avain – pal­kin­to mer­kit­tä­väs­tä, luo­vas­ta, ennak­ko­luu­lot­to­mas­ta panos­tuk­ses­ta suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan rakentamisessa.

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
timo.aarinen@wonderwells.com
041 4425491