Curvy

Paten­toi­tu kalas­tusin­no­vaa­tio, joka val­mis­te­taan ja paka­taan Suomessa

PR-Cur­vy on täy­sin suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, joka on kehit­tä­nyt vii­me vuo­det aivan uut­ta vaap­pu­jär­jes­tel­mää Cur­vyä. Kehi­tys­työ on nyt val­mis ja tuo­tan­to käyn­nis­sä. On aika pääs­tää Cur­vyt ”teho­las­tuik­si” mah­dol­li­sim­man monen vaa­pun keulalle.
Kek­si­jä Pasi Rati­lai­nen on jo saa­nut lukui­sia von­ka­lei­ta kehit­tä­mäl­lään ja paten­toi­mal­laan kalas­tusin­no­vaa­tiol­la. Esi­mer­kik­si koeuit­to­reis­sul­la 11.2.2017 hän sai lähes kah­dek­san­ki­loi­sen tai­me­nen Tammerkoskesta.
CURVYN ansios­ta 15 – 20 {f593c6375b9a2fe636c9a4719f8de07f40968903e1ae214107c4d8ccadea3d29} pidem­mät hei­tot = huo­mat­ta­vas­ti kalas­tusa­luet­ta lisää ja myös uin­tiai­kaa oikeal­la syvyy­del­lä lisää vaa­pul­le­si. Nämä ovat tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia heittokalastuksessa!
Vaap­pu-uis­ti­met voi­daan jakaa kah­teen luok­kaan: pin­ta­vaa­put ja syvän­ne­vaa­put. Kalas­ta­vis­ta pin­ta­vaa­puis­ta löy­tyy yksi yhdis­tä­vä teki­jä – hake­va uin­ti­lii­ke! Herk­kä vaap­pu siis kouk­kai­lee par­haim­mil­laan sivul­ta toi­sel­le ja myös ylös–alas- suun­nas­sa, epä­sään­nöl­li­ses­ti. Tämä ennal­ta arvaa­ma­ton uin­ti on usein se ärsy­ke, joka lait­taa peto­ka­lan iske­mään. Var­sin­kin kuha ja lohi­ka­lat iske­vät täl­lä lail­la uivaan koh­tee­seen. Edel­lä mai­nit­tu­jen kalo­jen isoim­mat edus­ta­jat viih­ty­vät syvem­mäs­sä vesi­ker­rok­ses­sa 3–10 met­riä pinnasta.

Vali­tet­ta­vas­ti perin­teis­tä kiin­teä­lenk­kis­tä syvän­ne­vaap­pua estä­vät fysii­kan lait liik­ku­mas­ta hake­vas­ti. Valit­ta­mi­nen voi­daan nyt kui­ten­kin lopet­taa, sil­lä Cur­vy mah­dol­lis­taa kalas­ta­van haun useim­pien val­mis­ta­jien syvännevaappuihin.
Raken­na mag­neet­tien hyl­ki­mis­voi­mas­ta vas­ta­voi­ma vaap­pusi vetovastukselle!
Cur­vy suo­ras­taan pakot­taa vaa­pun välil­lä poik­kea­maan kul­kusuun­nas­taan. Peto­ka­lat havait­se­vat kyl­ki­vii­va-ais­til­la parem­min nämä mut­kit­te­lut. Kyl­ki­vii­va-ais­ti jää kalas­ta­jal­ta hel­pos­ti huo­mioi­mat­ta, ehkä sik­si kun täl­lai­nen hie­nous meil­tä ihmi­sil­tä puuttuu.
Nyt sinun on mah­dol­lis­ta saa­da syväl­lä­kin toi­mi­va ns. ”juo­pu­nut mai­nos­ten­ja­ka­ja” ‑uin­ti (alku­pe­räi­nen sanon­ta kuu­luu: juo­pu­nut pos­tin­kan­ta­ja ‑uin­ti). Haluam­me, että pos­ti kul­jet­taa jat­kos­sa­kin paket­tim­me teil­le ehjä­nä ja ajois­sa. Sik­si vähän muo­kat­tiin tätä sanontaa…

Kun vaa­pus­sa­si on Cur­vy, et enää jou­du valit­se­maan oikean uin­ti­sy­vyy­den tai kalas­ta­van uin­nin välillä!

Kek­si­jä: Pasi Ratilainen

Patent­ti­nu­me­ro: 126499

Lue lisää keksintöjen synnystä