DROP NOT

DROP NOT ‑tuo­te on kehi­tet­ty todel­li­sen ongel­man rat­kai­se­mi­seen eli estä­mään kyy­när­sau­vo­ja kaa­tu­mas­ta, tipah­ta­mas­ta käyt­tä­jäl­tään. Vuo­sit­tain tapah­tuu lii­an pal­jon onnet­to­muuk­sia kyy­när­sau­vo­jen käyt­tä­jil­le vain sen vuok­si, ettei sau­vat ole käyt­tä­jän­sä hal­lin­nas­sa, kun ne lai­te­taan het­kek­si tai pidem­mäk­si aikaa nojal­leen odot­ta­maan uut­ta käyt­töä. Pahim­mat onnet­to­muu­det syn­ty­vät siten, että kyy­när­sau­va kumar­ru­taan poi­mi­maan sen kaa­tu­mi­sen tai tipah­ta­mi­sen jäl­keen lat­tial­ta, maas­ta tai por­tais­ta jne. Eri­tyi­ses­ti van­hus­ten ja lii­kun­taes­teis­ten osal­la ongel­ma on vai­kein ja aiheut­taa vaka­vim­mat vam­mat mm. pään iskey­ty­mi­sen muodossa.
Tuo­te voi­daan sää­tää käyt­tä­jän pituu­den ja mui­den fyy­sis­ten mit­to­jen mukai­ses­ti. DROP NOT ‑tuot­teen luki­tus on help­po­käyt­töi­nen. Tuo­te voi­daan toteut­taa tilaa­jan ja tai asia­kas­ryh­män halua­mil­la mai­nos­lo­goil­la, ‑väreil­lä ja mate­ri­aa­lit voi­daan vali­ta tilauk­sen yhtey­des­sä. DROP NOT ‑tuo­te kuu­luu Jesus Con­nects ‑tuo­te­per­hee­seen. Ja kos­ka tuo­te on nyt tulos­sa mark­ki­noil­le, aluk­si ote­taan vas­taan ennak­ko­ti­lauk­sia, jot­ta val­mis­tut­ta­mi­nen on kannattavaa.

Kek­si­jä: Mikael Järvenkylä

Lue lisää keksintöjen synnystä
+358503000111