1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. FleXcap-pölykapseli

FleXcap-pölykapseli

Tune­ko Oy:n ensim­mäi­nen inno­va­tii­vi­nen tuo­te­lin­ja tun­ne­taan nimel­lä FleXcap. FleXcap-pöly­kap­se­lit on suun­ni­tel­tu toi­mi­maan kuor­ma- ja lin­ja-autois­sa, ilman mitään kiin­ni­tys­rau­to­ja tai pan­to­ja. Pöly­kap­se­li onkin todel­la help­poa asen­taa ja irroit­taa tien pääl­lä ilman mitään työ­ka­lu­ja. Asen­nus kes­tää n. 20 sekun­tia ja irroi­tuk­ses­sa menee vai­vai­set 5 sekuntia.

FleXcap-pöly­kap­se­lien pää­tar­koi­tus on pie­nen­tää ajo­neu­von ilman­vas­tus­ker­roin­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon, unoh­ta­mat­ta jar­ru­jen jääh­dy­ty­sil­man saan­tia. Pöly­kap­se­lin pyö­reä ulko­muo­to on peräi­sin Ame­ri­kan suo­la-aavi­koil­la käy­tä­vis­tä huip­pu­no­peus­kil­pai­luis­ta, jois­sa pyri­tään saa­vut­ta­maan mah­dol­li­sim­man pie­ni ilman­vas­tus, auton pysyes­sä vie­lä tuke­vas­ti kiin­ni maas­sa. Pöly­kap­se­lit on mitoi­tet­tu sil­lä taval­la, että ne tule­vat ren­kaan ulko­reu­nan tasal­le, mikä onkin opti­maa­li­sin tilan­ne ilman­vas­tuk­sen ja kes­tä­vyy­den kannalta.

FleXcap-pöly­kap­se­lit pysy­vät pai­koil­laan kek­se­li­ään muo­toi­lun­sa ansios­ta. Pöly­kap­se­lit asen­ne­taan van­teen ulko­reu­nal­la ole­vaan U‑uraan, joka ottaa myös vas­taan kap­se­liin koh­dis­tu­vat suu­rim­mat isku­voi­mat. Jos FleXcap-pöly­kap­se­lei­hin kui­ten­kin tulee jota­kin koh­ti­suo­ria isku­ja niin kap­se­li jous­taa, kos­ka se on val­mis­tet­tu muo­vis­ta. Pai­koil­laan olles­saan kap­se­lit on pika­lu­kit­tu pai­koil­leen nerok­kaan raken­teen­sa ansios­ta. Jos kap­se­lia vaan yri­te­tään vetää pois pai­koil­taan tar­vi­taan aika suu­ria voi­mia ennen kuin kap­se­li irto­aa. Luki­tus­me­ka­nis­mi perus­tuu jääh­dy­tys­rei­kiä hal­kai­se­viin hah­loi­hin. Hah­lot on mitoi­tet­tu niin, että kun pöly­kap­se­lia vede­tään pois pai­koil­taan niin hah­lot mene­vät umpeen muo­vin jous­taes­sa ja FleXcap muo­dos­taa yhte­näi­sen ympy­rän joka on van­teen U‑uran sisällä.

Lue lisää keksintöjen synnystä