1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Fosforin poisto…

Fosforin poisto luonnossa virtaavista vesistä

Fos­fo­rin pois­toon käy­te­tään samaa kemi­kaa­lia kuin jäte­ve­sien­kin fos­fo­rin pois­tos­sa, eli fer­ri­sul­faat­tia. Fer­ri­sul­faat­ti liu­ke­nee muo­vi­ver­kos­ta teh­dys­tä annos­te­lusu­kas­ta veteen. Annos­te­lusu­kan v‑muoto sää­tää annos­te­lun kul­loi­sel­le­kin vir­taa­mal­la oikeaksi.

Veteen liu­en­nees­ta eli sini­le­vil­le käyt­tö­val­miis­ta fos­fo­ris­ta saa­daan käsit­te­lys­sä pois­tet­tua yli 95 {f593c6375b9a2fe636c9a4719f8de07f40968903e1ae214107c4d8ccadea3d29} ja rakei­se­na vedes­sä kul­ke­vas­ta koko­nais­fos­fo­ris­ta yli 80 {f593c6375b9a2fe636c9a4719f8de07f40968903e1ae214107c4d8ccadea3d29}. Ver­ri­sul­faat­ti tar­vit­see rea­goin­tiai­kaa vähin­tään 30 minuut­tia sitoak­seen fosforin.

Annos­te­lu­yk­si­kön jäl­kei­sen las­keu­tusal­taan tila­vuus kan­nat­taa mitoit­taa 60 minuu­tin vii­py­mäl­le. Par­haan lop­pu­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si on las­keu­tusal­taan toi­mit­ta­va pys­ty­las­keu­tuk­sen perus­teel­la. Pys­ty­las­keu­tuk­ses­sa fer­ri­sul­faa­til­la käsi­tel­ty vesi joh­de­taan altaan poh­jal­le ja pois toi­ses­ta pääs­tä altaan pinnalta.

Altaas­sa fer­ri­sul­faa­tin muo­dos­ta­mat vet­tä pai­na­vam­mat hiuk­ka­set eivät nouse veden muka­na koh­ti­suo­raan ylös­päin, vaan vajoa­vat altaan poh­jal­le. Poh­jal­ta run­saas­ti fos­fo­ria sisäl­tä­vä lie­te on help­po pois­taa ja kier­rät­tää takai­sin lannoitteeksi.

Yhdel­lä lit­ral­la fer­ri­sul­faat­tia voi­daan käsi­tel­lä noin 25 m³ vet­tä. Lit­ra fer­ri­sul­faat­tia mak­saa noin 0,50 €

Kaa­vio­ku­vas­ta ilme­nee mene­tel­män toi­min­ta­pe­ri­aa­te. Valo­ku­vas­sa lai­te, jon­ka säi­li­öön mah­tuu 2000 kg ferrisulfaattia.

Lue lisää keksintöjen synnystä