1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Idealaituri

Idealaituri

PYLVÄSLAITURI KEVÄÄLLÄ VETEEN JA SYKSYLLÄ RANNALLE NOSTELEMETTA JA VETEEN MENEMÄTTÄ

Tais­tel­les­sa­ni ison jär­ven loi­val­la ran­nal­la syk­syin keväin lai­tu­rin kans­sa ajat­te­lin, että kyl­lä tähän pitää olla hel­pom­pi kei­no. Oli­han sii­hen! Päh­käil­tyä­ni asi­aa kynän ja pape­rin kans­sa, tör­mä­sin asi­aan liit­ty­vään ongel­maan. Ongel­man rat­kai­su joh­ti kek­sin­töön. Rat­kai­su sel­vi­ää paten­tis­ta nume­ro 123872.
Oli­sin voi­nut tar­jo­ta patent­tia yri­tyk­sil­le sel­lai­se­naan. Alkaes­sa­ni suun­ni­tel­la lai­tu­ria kek­sin­nön poh­jal­ta tote­sin, että tar­vi­taan monien yksi­tyis­koh­tien rat­kai­se­mis­ta ja tes­taa­mis­ta. Halusin var­mis­taa, että kek­sin­tö ei jää hyö­dyn­tä­mät­tä ja kau­pal­lis­ta­mat­ta. Eläk­keel­le jää­tyä­ni aloin val­mis­taa prototyyppiä.
Ehkä en oli­si aloit­ta­nut, jos oli­sin tien­nyt yhden­kin pro­sen­tin niis­tä vas­toin­käy­mi­sis­tä tar­vit­ta­vis­ta ideois­ta ja lisä­kek­sin­nöis­tä, mitä tar­vit­tiin toi­mi­van ja tur­val­li­sen tuot­teen kehit­tä­mi­seen. Monien vuo­sien työn, eli har­ras­tuk­sen jäl­keen idea­lai­tu­ri on val­mis lopul­li­seen tuot­teis­ta­mi­seen, tuo­tan­toon ja markkinointiin.
Tämän jul­ki­tu­lon toi­von joh­ta­van yhtey­den­ot­toi­hin sekä lai­tu­rin tar­vit­si­joi­den että val­mis­tuk­ses­ta tai muus­ta sii­hen liit­ty­väs­tä toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­nei­den taholta.
Kysy­mys on omil­la jaloil­laan sei­so­vas­ta pyl­väs- tai tolp­pa­lai­tu­ris­ta, par­hai­ten koh­tee­seen, jos­sa tar­vi­taan pit­kää lai­tu­ria, mie­lui­ten kova­poh­jai­seen loi­vaan ran­taan. Idea­lai­tu­rin idea on sii­nä, että pit­kä­kin lai­tu­ri voi­daan asen­taa ja pur­kaa juu­ri­kaan lai­tu­rei­hin kos­ke­mat­ta ja veteen menemättä.

Lue lisää keksintöjen synnystä