1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Korttisuoja

Korttisuoja

Kort­ti­suo­ja estää pank­ki­kort­ti­si luvat­to­man lukemisen.

Lähi­mak­su­kor­tit yleis­ty­vät kovaa vauh­tia. Aikai­sem­mis­ta kor­teis­ta poi­ke­ten lähi­mak­su­kor­teis­sa on kor­tin sisäl­le astet­tu NFC-siru joka sisäl­tää kaik­ki kort­ti­si tie­dot joi­ta tar­vi­taan maksamiseen.

Lähi­mak­sa­mi­nen perus­tuu sii­hen, että voit mak­saa alle 25 euron ja kevääl­lä 2019 50 euron ostok­set siten että viet kor­tin vain mak­su­päät­teen lähel­le jol­loin siru ja mak­su­pää­te kom­mu­ni­koi kes­ke­nään ja mak­su hoi­tuu siten.

Vali­tet­ta­vas­ti siru on luet­ta­vis­sa myös muil­la lait­teil­la kuin pel­käs­tään mak­su­päät­teil­lä. Mak­su­kor­tin tie­dot on hel­pos­ti luett­ta­vis­sa kän­ny­käl­lä ja nyky­päi­vän tas­ku­var­kaat pys­ty­vät luke­maan kort­ti­si tie­dot muu­ta­mas­sa sekun­nis­sa ilman että edes huo­maat. . Nyky­tie­don mukaan on mah­dol­lis­ta luet­tu­jen tie­to­jen avul­la saa­da sel­vil­le myös kor­tin taka­puo­lel­la ole­va kol­mi­nu­me­roi­nen turvakoodi.

Kort­ti­suo­ja estää radio­sig­naa­lien pää­syn pank­ki­kort­ti­si sirul­le asti ja kort­ti­si tie­dot ei pää­dy rikol­lis­ten käsiin.

Kek­si­jä: Timo Äärinen

Lisa­tie­to­ja: Wonderwell’s Ky – Pal­kit­tu koti­mai­nen valmistaja.
Wonderwell’s on perus­tet­tu vuon­na 2000 ja Wonderwell’s tava­ra­merk­ki rekis­te­röi­tiin. Sii­tä läh­tien olem­me tasai­ses­ti saa­neet nimeä yri­tyk­se­nä jon­ka tuot­teis­sa on aina jotain uut­ta ja käy­tän­nöl­lis­tä. Uutuus ja kek­sin­nöl­li­syys ovat­kin meil­le itsei­sar­vo­ja kos­ka tuo­tei­deal­le voi saa­da paten­tin ainoas­taan sil­loin kun se on uusi ver­rat­tu­na ole­mas­sa ole­viin tuot­tei­siin. Kehit­tä­mäm­me tuot­teet ovat saa­neet ystä­viä jo yli kym­me­nes­sä maassa.

Vuon­na 2005 meil­le myön­net­tiin Suo­ma­lai­sen Työn Lii­ton Kul­tai­nen Avain – pal­kin­to mer­kit­tä­väs­tä, luo­vas­ta, ennak­ko­luu­lot­to­mas­ta panos­tuk­ses­ta suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan rakentamisessa.

 

Lue lisää keksintöjen synnystä
timo.aarinen@wonderwells.com
041 4425491