1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Paalimonsteri

Paalimonsteri

PAALIEN KÄSITTELY- JA PURKULAITTEISTO

Kek­sin­tö koh­dis­tuu kool­taan iso­jen, kuten yli 100 kg:n pai­nois­ten heinä‑, rehu- ja olkipaalien

käsit­te­ly- ja pur­ku­lait­teis­toon, jol­loin lait­teis­ton avul­la paa­lit ovat siir­rel­tä­vis­sä ja

hal­li­tus­ti puret­ta­vis­sa työ­ko­net­ta, kuten trak­to­ria tai kurot­ta­jaa käyt­täen, kun mainittuun

lait­teis­toon kuu­luu kiin­ni­tys­osat mai­nit­tu­jen työ­ko­nei­den kuor­maa­ja­lii­tän­töi­hin kiinnittämiseksi

sekä lii­tän­nät käyt­tö­voi­man otta­mi­sek­si mai­ni­tul­le lait­teis­tol­le mai­nit­tu­jen työkoneiden

voi­ma­nu­los­o­tois­ta.

 

Lue lisää keksintöjen synnystä
pauli.pieti@gmail.com