1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Saunatrick

Saunatrick

Hei, Olen kul­ta­sep­pä-muo­toi­li­ja Joni Niit­ty­vuo­pio, puu­töi­den har­ras­ta­ja sekä “kova” sau­no­maan. Muo­toi­lu ja käsi­työt ovat aina olleet lähel­lä sydän­tä­ni ja kaik­ki mate­ri­aa­li kiin­nos­taa. Sau­nat­rick idea syn­tyi sau­nas­sa ja ideas­ta kol­men päi­vän sisään tein ensim­mäi­sen pro­ton. Sii­tä kek­sin­tö­ni tuo­te­ke­hi­tys ja tie mark­ki­noil­le käyn­nis­tyi ihan tosissaan.

SAUNATRICK on uusi koti­mai­nen sau­na­tuo­te­merk­ki. SAUNATRICK Wood­pack –setis­sä on yhdis­tet­ty oival­ta­vas­ti kak­si tar­peel­lis­ta sau­na­tuo­tet­ta; sau­na­tyy­ny ja sel­kä­no­ja. Kasat­tu­na se on myös käte­vä kan­to­pak­kaus, joka sopii jokai­seen sau­naan. Koti­sau­nas­sa SAUNATRICK:in sisäl­le voit kasa­ta esim. tuok­sut ja pesu­har­jan pie­neen tilaan säi­ly­tys­tä var­ten ja sau­noes­sa löy­dät kai­ken tar­peel­li­sen samas­ta pake­tis­ta. Lenk­ki­sau­nois­sa SAUNATRICK kor­vaa muo­vi­pus­sit ja kas­sit. Tuot­teen sisäl­le pak­kaat vir­vok­keet, sham­poot, pefle­tit ja muut sau­no­mis­tar­vik­keet sau­naan siir­ryt­täes­sä. Samal­la muka­na on myös hen­ki­lö­koh­tai­nen pään- ja selän tuki.

Sau­nat­rick on inno­va­tii­vi­nen ja moni­puo­li­nen sau­na­tuo­te, joka val­mis­te­taan Suo­mes­sa. Val­mi­tus­ma­te­ri­aa­li­na käy­te­tään ter­va­lep­pää, joka sovel­tuu par­hai­ten kos­tei­siin tiloi­hin. Koti­mai­sen suun­nit­te­lun ja työn lisäk­si puu­la­ji tekee Sau­nat­rick-tuot­tees­ta erit­täin laa­duk­kaan. Saunatrick:in suun­nit­te­lu on toteu­tet­tu huo­lel­li­ses­ti käy­tän­nön tar­pei­den kaut­ta. Puo­li­pyö­reä ura, jon­ne sel­kä­no­ja liu‘utetaan, mah­dol­lis­taa tuot­teen kui­vu­mi­sen kaut­taal­taan vaik­ka se kasa­taan kos­tea­na. Tämä tekee Sau­nat­rick-tuot­tees­ta erit­täin help­po­käyt­töi­sen. Kui­vaus kasat­tu­na pys­ty­asen­nos­sa. Sel­kä­no­ja tuo lisä­mu­ka­vuut­ta istu­ma-asen­nos­sa sau­noes­sa. Sau­nan lau­teet ovat lähes ainoi­ta istui­mia jois­sa usein on ikä­vä 90 asteen kul­ma. Sau­nat­rick-sel­kä­no­ja aut­taa ren­tout­ta­maan ala­se­län, huo­maat sen arvon het­kes­sä! Sau­na­tyy­ny taas tekee makuu­asen­nos­sa sau­no­mi­ses­ta miellyttävämpää.

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
joni.niittyvuopio@gmail.com