1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Supragarden® Kasviportaat

Supragarden® Kasviportaat

Supra­gar­den® on uuden­tyyp­pi­nen pys­ty­suun­tai­nen viher­kas­vien ja ruo­ka­kas­vien kas­va­tus­jär­jes­tel­mä, joka on suun­ni­tel­tu lähin­nä koti­ta­louk­sien käyt­töön, mut­ta modu­laa­ri­nen viher­sei­nä- ja sisä­puu­tar­ha­jär­jes­tel­mä sopii myös kou­lu­jen, van­hain­ko­tien, ravin­to­loi­den ja toi­mis­to­jen arkea ja tilo­ja piris­tä­mään. Suo­mes­sa val­mis­tet­ta­vas­sa Supra­gar­den® puu­tar­has­sa voi­daan kas­vat­taa kau­pal­lis­ten kas­vi­huo­nei­den käyt­tä­mäl­lä vesi­vil­je­ly­tek­nii­kal­la ilmaa puh­dis­ta­via viher­kas­ve­ja, sekä ruo­ka­kas­ve­ja, kuten salaat­te­ja, yrt­te­jä, chi­le­jä ja tomaat­te­ja. Tämä inno­va­tii­vi­nen jär­jes­tel­mä on modu­laa­ri­sen ja toi­min­nal­li­sen huo­ne­ka­lun ja valai­si­men yhdis­tel­mä, joka toi­mii kodin puu­tar­ha­na, elä­vä­nä viher­sei­nä sisus­tuse­le­ment­ti­nä ja sisäil­maa puh­dis­ta­va­na ekosysteeminä.

Modu­laa­ri­sen ja pys­ty­suun­tai­sen jär­jes­tel­män ydin on Suo­mes­sa paten­toi­tu ja val­mis­tet­ta­va Kas­vi­por­ras: kas­va­tus­ka­na­va­mo­duu­li, joi­ta toi­siin­sa yhdis­tä­mäl­lä on help­po koo­ta ylös­päin nouse­via moni­muo­toi­sia ja suu­ria­kin viher­sei­nä­ra­ken­tei­ta ja sisä­puu­tar­ho­ja. Jär­jes­tel­män ainut­laa­tui­sin omi­nai­suus on kevyt, ”läpi­nä­ky­vä” ja paten­toi­tu raken­ne, jon­ka ansiois­ta pys­ty­suun­tai­sen puu­tar­han voi lait­taa myös ikku­nan eteen kas­vi­ver­hok­si. Ikku­nal­la myös ener­gian käyt­tö on teho­kas­ta; kas­vit saa­vat päi­väl­lä aurin­gon­va­loa ja illal­la lisä­va­loa jär­jes­tel­mään kuu­lu­vis­ta tehok­kais­ta LED lam­puis­ta, jot­ka toi­mi­vat myös tilan yleisvalona.

Lisä­tie­dot: Supra­gar­den® MVP val­mis­tui kesä­kuus­sa 2017 ja ensim­mäi­nen tuo­tan­toe­rä val­mis­tet­tiin ja myyn­ti käyn­nis­tet­tiin Kas­vi­por­taat Oy:n verk­ko­kau­pas­sa hei­nä­kuus­sa 2017.  Ensim­mäi­nen tuo­tan­toe­rä on myy­ty 4 kuu­kau­des­sa lähes lop­puun ja yhtiö pyr­kii seu­raa­vak­si saa­maan uusia myyn­ti­ka­na­via. Paten­tis­ta on jätet­ty maa­koh­tai­set hake­muk­set mark­ki­na-alu­eel­le, joka kat­taa n. 3,4 mil­jar­dia ihmistä.

Jär­jes­tel­män suun­nit­te­lus­sa on panos­tet­tu eko­loo­gi­sen, help­po­käyt­töi­sen ja moni­puo­li­sen lop­pu­tuot­teen kehit­tä­mi­seen, sekä kes­tä­vien ja tur­val­lis­ten mate­ri­aa­lien ja kus­tan­nus­te­hok­kaan val­mis­tus­tek­nii­kan valin­taan. Käy­tön help­pous on saa­vu­tet­tu mm. auto­maat­ti­sel­la kas­te­lu­jär­jes­tel­mäl­lä, suu­rel­la 70 lit­ran vesi­säi­liöl­lä ja jär­jes­tel­mään suun­ni­tel­luil­la LED-valoilla.

 

Kek­si­jä: Jou­ni Spets

Patent­ti tai hyö­dyl­li­syys­nu­me­ro: Myön­net­ty  Suo­mi patent­ti: 126180

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
jouni.spets@plantsteps.com
+358405927320