Tikkaat

Uuden­mal­li­set talo­tik­kaat, joil­la pys­ty­tään este­tään kiin­teis­tö­jen katoil­le lait­to­mat ja luvat­to­mat kul­ke­mi­set. Tätä kaut­ta pelas­te­taan ihmis­hen­kiä sekä hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ja var­jel­laan kiin­teis­tö­jä kat­to­va­hin­goil­ta sekä rosvoilta.

Tik­kaam­me ovat lajis­saan ainut­laa­tui­set ja ne ovat­kin ensim­mäi­set kiin­teät sum­put­tu­vat talo­tik­kaat, jot­ka voi­daan luki­ta sekä kiin­ni että käyt­tö­asen­toon. Tik­kaam­me sovel­tu­vat eri­to­ten jul­ki­siin raken­nuk­siin (kou­lut, hal­lit, ker­ros­ta­lot jne), ja teh­das­ra­ken­nuk­siin, jois­sa luva­ton kul­ku sekä ilki­val­ta voi­vat joh­taa nopeas­ti todel­la suu­riin vahinkoihin.

Tik­kaat ovat nyt myös viral­li­ses­ti läpäis­seet tes­tit ja Super­la­tik Oy:n tik­kaat täyt­tä­vät kaik­ki RT85-11132 mukai­set vaa­ti­muk­set talotikkaille.

Lue lisää keksintöjen synnystä