1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Uusi menetelmä…

Uusi menetelmä metsäpuuntaimien istuttamiseen

Mene­tel­mäs­sä maan­pin­taa ei riko­ta mätäs­tä­mäl­lä, sil­loin ei myös­kään riko­ta sie­ni­rih­mas­to­ja, eikä vahin­goi­te­ta kunt­ta­ker­rok­sen tär­ke­ää mik­roe­lä­mää. Ei myös­kään luo­da sel­lai­sia olo­suh­tei­ta, että maa­han sitou­tu­nut hii­li alkai­si vapau­tua ja maa-ainet­sia ja ravin­tei­ta alkai­si kul­keu­tua vesistöihin.

Mene­tel­mäs­sä  maa­han pora­taan ainoas­taan rei­kiä, joi­hin tai­met istu­te­taan tätä tar­koi­tus­ta var­ten kehi­te­tyl­lä työ­ka­lul­la, — Tai­mi­tar­rai­mel­la. Reiän hal­kai­sia­mit­ta on vain hie­man tai­mi­paak­kua suu­rem­pi, joten tai­mi­paak­ku tii­vis­tyy hel­pos­ti rei­kään, kun sitä istu­tus­vai­hees­sa kevyes­ti pai­ne­taan reiän poh­jaan, jol­loin paa­kun hal­kai­sia­mit­ta kas­vaa reiän reu­noi­hin asti. Tai­mi saa heti kai­ken tar­vit­se­man­sa, kos­teut­ta, ravin­tei­ta, sie­ni­rih­mas­ton ja mik­roe­lä­män läs­nä­olon. Tai­mien kas­vuun­lä­hö on osoit­tau­tu­nut erit­täin hyvä­ki, samoin myö­hem­pi kehi­tys­kin. Esi­mer­kik­si rous­teen ylös nos­ta­mia tai­mia ei ole havait­tu lainkaan.

Poran var­si on ruos­tu­ma­ton­ta teräs­tä, sen hal­kai­sia­mit­ta on 13 mm ja sopii kaik­kiin ylei­sim­piin akku­po­ra­ko­nei­siin. Kier­teen reu­naan on hit­saa­mal­la teh­ty kulu­tus­ta erit­täin hyvin kes­tä­vä ker­ros.  Lisä­ai­ne sisäl­tää keraa­mi­sia hik­kua­sia, jot­ka ovat tun­ne­tus­ti hyvin kovia ja kulu­tus­ta ksetäviä.

Akku­po­ra­ko­neen vään­tö­mo­men­tik­si riit­tää 50 Nm, akku­ka­pa­si­teet­tia voi lisä­tä sen mukaan, kui­na pit­kiä päi­viä halu­aa teh­dä. Kak­si 6 Ah:n akkua  riit­tää  tavan­omai­sen päi­vän tar­pei­siin, poik­keuk­sen voi aiheut­taa  kivik­koi­nen ja sora­pi­toi­nen maa.

Tai­mi­tar­rain on val­mis­tet­tu ruos­tu­mat­to­mas­ta­te­räk­ses­tä ja alu­mii­nii­ni suo­ra­kai­de­put­kis­ta. Put­ki­var­ret ovat hyvin jäyk­kiä, rik­kou­tu­mi­sen vaa­ra on vähäi­nen, sii­nä­kin tapauk­ses­sa,  että  sat­tui­si kaa­tu­maan tar­rai­men pälle.

Tai­mien istut­ta­mi­nen poraus­me­ne­tel­mäl­lä onnis­tuu par­hai­ten, kun sitä suo­rit­taa kak­si hen­ki­löä. Toi­nen poraa rei­kiä ja toi­nen istut­taa tai­mia. Mene­tel­mä on hyvin nopea  ja fyy­si­ses­ti kevyt.

Lue lisää keksintöjen synnystä