WellO2

Suo­ma­lai­nen kek­sin­tö hen­gi­tys­tei­den hyvinvointiin

WellO2 on joka kodin hyvin­voin­ti­lai­te, joka avaa ja kos­teut­taa hen­gi­tys­tei­tä sekä vah­vis­taa hen­gi­tys­li­hak­sia. Lait­teen ainut­laa­tui­nen tek­no­lo­gia on kan­sain­vä­li­ses­ti paten­toi­tu (EP Patent No. 2708260) ja se perus­tuu sää­det­tä­vän hen­gi­tys­vas­tuk­sen sekä läm­pi­män vesi­höy­ryn vaikutukseen.

Lait­teen käy­tös­tä on hyö­tyä hen­gi­tys­vai­keuk­sis­ta tai pin­nal­li­ses­ta hen­gi­tyk­ses­tä kär­si­vil­le, kuor­saa­jil­le, ikään­ty­neil­le, urhei­li­joil­le tai amma­tik­seen ään­tään käyt­tä­vil­le henkilöille.

 

Kak­si tun­net­tua mene­tel­mää, yksi laite

WellO2 tar­jo­aa luon­nol­li­sen tavan hel­pot­taa ja tehos­taa hen­gi­tys­tä. Lait­teen sää­det­tä­vis­sä ole­va vas­tus­tei­nen ulos- ja sisään­hen­gi­tys vah­vis­taa hen­gi­tys­li­hak­sia, avaa hen­gi­tys­tei­tä ja ede­saut­taa lait­teen tuot­ta­man höy­ryn pää­syä syvem­mäl­le keuh­koi­hin. Läm­min höy­ry kos­teut­taa lima­kal­vo­ja, aut­taa irrot­ta­maan limaa sekä vähen­tää tukkoisuutta.

 

Help­po, tur­val­li­nen ja monikäyttöinen

Wel­lO2-lai­tet­ta on help­poa ja tur­val­lis­ta käyt­tää. Kak­sois­kuo­ri­ra­ken­ne var­mis­taa tasai­sen höy­ryn muo­dos­tuk­sen lai­tet­ta käy­tet­täes­sä ja suo­jaa kuu­mal­le vedel­le altis­tu­mi­sel­ta. Sää­det­tä­vä höy­ryn läm­pö sekä hen­gi­tys­vas­tus takaa­vat opti­maa­li­set olo­suh­teet lait­teel­la teh­tä­vään hen­gi­tys­har­joit­te­luun käyt­tä­jäs­tä riippumatta.

Lai­tet­ta voi käyt­tää sään­nöl­li­ses­ti hen­gi­ty­se­lin­ten kun­non yllä­pi­toon ja paran­ta­mi­seen, tai satun­nai­ses­ti hen­gi­tys­vai­keuk­sien ilmaantuessa.

WellO2 on saa­ta­vil­la aptee­keis­ta, Tek­ni­set-myy­mä­löis­tä sekä verkkokaupastamme.

Lue lisää keksintöjen synnystä