1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. WOOOM-harjoitusalusta

WOOOM-harjoitusalusta

KESTÄVYYTTÄ JA KEHONHALLINTAA

WOOOM har­joi­tusa­lus­ta on tar­koi­tet­tu eri­to­ten jää­kiek­ko­maa­li­vah­deil­le ja hei­dän val­men­ta­jil­leen, mut­ta core­har­joit­te­lun osal­ta myös muil­le urheilijoille.
Har­joi­tusa­lus­tan tavoit­tei­na on paran­taa kehon­hal­lin­taa, lihas­ten kes­tä­vyys­voi­maa ja lonk­kaa tuke­vien lihas­ten ja kes­ki­var­ta­lon syvien lihas­ten kehit­tä­mi­sek­si ja tätä kaut­ta ennal­taeh­käis­tä lonkkanivelvammoja.
Jää­kiek­ko­maa­li­vah­tien tor­jun­ta-asen­not, eten­kin V‑asento, vaa­ti­vat lonk­ka­ni­ve­lel­tä ja sitä lii­kut­ta­vil­ta lihak­sil­ta pal­jon voi­maa, nopeut­ta, kes­tä­vyyt­tä ja liikkuvuutta.

Lisäk­si maa­li­vah­din kes­ki­var­ta­lon syvien lihak­sien tulee olla hyväs­sä kun­nos­sa, jot­ta ne tuki­si­vat lan­tio­ta. Raa­jo­jen liik­kei­den tulee olla hyvin koor­di­noi­dut; sil­mä-käsi yhteis­työ, har­joit­te­lul­la eriy­te­tään ylä-ja ala­raa­jat vrt. rum­pu­jen­soit­to. Core:n hal­lin­taa tuke­va har­joit­te­lu on hyvä aloit­taa jo junio­ri­vai­hees­sa, jot­ta luo­daan perus­ta laji­tyy­pil­li­sel­le har­joit­te­lul­le ja myö­hem­män iän voi­ma- ja nopeus­har­joit­te­lul­le ja urhei­li­jan harjoitettavuudelle.

Liik­ku­vuus­har­joit­te­lun tulee kul­kea koko ajan muun har­joit­te­lun mat­kas­sa, jot­ta lihas­ki­rey­det eivät aiheu­ta vää­rän­lai­sia asen­to­ja tai ne eivät estä tor­jun­ta-asen­to­jen vaa­ti­maa lonk­ka­ni­ve­len liikelaajuutta.
Mones­ti nämä maa­li­vah­din peliä tuke­vat oheis­har­joit­teet jää­vät lii­an vähäl­le huo­miol­le jouk­kue­har­joit­te­luis­sa, sekä itse­näi­ses­sä har­joit­te­lus­sa. Tämän vuok­si teim­me WOOOM har­joi­tusa­lus­tan jää­kiek­ko­maa­li­vah­deil­le, yhdes­sä fysio­te­ra­peu­tin ja maa­li­vah­ti­val­men­ta­jan kanssa.

 

Lue lisää keksintöjen synnystä